į pradžią turinys susisiekite  
Naujienos » Tai nauja
Kviečiame dalyvauti konkurse.

Kviečiame savo kūryba prisijungti prie skaudžių istorijos įvykių paminėjimo ir dalyvauti kūrybinių darbų konkurse „Kai juokias žemė, rūbą vėl pakeitus, / ar man tu pasakysi, kam tatai?“

Konkursas suteikia galimybę įprasminti Lietuvos valstybei reikšmingų tragiškų istorijos įvykių sukaktis – didžiųjų trėmimų ir holokausto 80-mečius, rašiniuose, piešiniuose ar kito formato dailės darbuose išreikšti savo mintis, požiūrį. Konkursu siekiama išreikšti piliečių toleranciją, šių įvykių istorinės svarbos suvokimą, skatinti savišvietą, skatinti išreikšti kūrybiškai savo mintis, svarstymus, jauseną.

Konkursas vyksta 2021 m. gegužės-rugsėjo mėn. Nors konkurso darbų pateikimo laikas gana ilgas, tačiau labai laukiame darbų jau kuo greičiau, kad bent dalį jų galėtume paskelbti planuojamų artimiausių renginių metu – birželio 14-ąją. Vėliau pateikti darbai bus paskelbti kituose renginiuose, skirtuose didžiųjų trėmimų ir holokausto 80-mečiams paminėti.

Konkurse gali dalyvauti Savivaldybės bendrojo ugdymo, neformalaus ugdymo mokyklų 5–12 klasių mokiniai ir suaugusieji.

Darbai turi būti pateikti iki 2021 m. rugsėjo 10 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui, 215 kab. Teikiant rašinius el. paštu, rašyti šiuo adresu: rita.vascegiene@vilkaviskis.lt

Konkurso darbus pagal dvi dalyvių grupes (mokinių / suaugusiųjų) vertins Savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta Vertinimo komisija. Dviejų amžiaus grupių nugalėtojai bus apdovanoti Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus ir partnerių padėkomis, įsteigtomis dovanomis, prizais.

Daugiau informacijos rasite konkurso nuostatuose.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija 

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2021 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 583

 

 

KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSO, SKIRTO DIDŽIŲJŲ TRĖMIMŲ IR HOLOKAUSTO 80-MEČIAMS PAMINĖTI „KAI JUOKIAS ŽEMĖ, RŪBĄ VĖL PAKEITUS, / AR MAN TU PASAKYSI, KAM TATAI?“*  NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

                      1. Kūrybinių darbų konkurso „Kai juokias žemė, rūbą vėl pakeitus, / ar man tu pasakysi, kam tatai?“ (toliau – Konkursas) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, organizavimo, vertinimo ir nugalėtojų apdovanojimo tvarką.

                      2. Konkursas vyksta 2021 m. gegužės-rugsėjo mėn. ir skiriamas didžiųjų trėmimų ir holokausto 80-mečiams paminėti.

                      3. Konkursą organizuoja Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius. Partneriai – Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Vilkaviškio rajono savivaldybės Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centras-muziejus, Vilkaviškio trečiojo amžiaus universitetas.

                      4. Konkurse dalyvauja Savivaldybės bendrojo ugdymo, neformalaus ugdymo mokyklų 5–12 klasių mokiniai ir suaugusieji.

                      5. Konkursas suteikia galimybę įprasminti Lietuvos valstybei reikšmingų tragiškų istorijos įvykių sukaktis – didžiųjų trėmimų ir holokausto 80-mečius, rašiniuose, piešiniuose ar kito formato dailės darbuose išreikšti savo mintis, požiūrį. Konkursu siekiama išreikšti piliečių toleranciją, šių įvykių istorinės svarbos suvokimą, skatinti savišvietą, skatinti išreikšti kūrybiškai savo mintis, svarstymus, jauseną.

II. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

                      6. Darbų autoriais gali būti pavieniai asmenys, grupės.

                      7. Dalyviai savo nuožiūra gali pasirinkti arba patys susikurti potemę, konkretizuojančią bendrą konkurso temą. Siūlomos potemės: tremtis, skausmas, išlikimas, kančia, viltis, vienybė ir kt.

                      8. Reikalavimai rašiniui:

                      8.1. rašto darbas gali būti pasirinkto žanro, apie 3–5 A4 formato puslapių; arba gali būti kitokio formato (interviu, audio įrašas, video medžiaga ir kt.).

                      8.2.  rašytinis tekstas užrašomas Times New Roman 12 pt šriftu ir 1,5 intervalu tarp eilučių;

                      8.3. rašinys turi fiksuoti konkrečius faktus, datas, vietoves, vadovautis istoriniais šaltiniais arba išreikšti subjektyvų rašančiojo požiūrį, vertybes, jauseną, vertinimą.

                      9. Reikalavimai dailės darbams:

                      9.1. vienas teikėjas gali pateikti ne daugiau kaip tris darbus (darbų dydis, pasirinkimo technika, formatas, medžiaga – laisvi).

                      9.2. darbai turi fiksuoti konkrečius faktus, datas, vietoves, vadovautis istoriniais šaltiniais arba išreikšti subjektyvų požiūrį, vertybes, jauseną, vertinimą.

                      10. Netradicinio formato darbams specifiniai reikalavimai nenustatomi.

 

* J. Paupiečio (Juozo Raulynaičio), tremties poezijos kūrėjo, teksto fragmentas.

                      11. Darbo antraštiniame lape reikia nurodyti darbo pavadinimą, autorių (vardas, pavardė), autoriaus telefoną / el. paštą; mokiniams – tikslų mokyklos pavadinimą, klasę, jei yra – vadovą.

                      12. Darbai pateikiami iki 2021 m. rugsėjo 10 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui, 215 kab. Teikiant rašinius el. paštu, rašyti šiuo adresu: rita.vascegiene@vilkaviskis.lt

          13. Prie darbų pateikiamas pasirašytas laisvos formos sutikimas naudoti dalyvio asmens duomenis konkurso organizavimo ir viešinimo tikslais bei leidimas publikuoti ar eksponuoti pateiktus darbus.

 

III. KONKURSO DARBŲ VERTINIMAS IR NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS

                      14. Konkurso darbus pagal dvi dalyvių grupes (mokinių / suaugusiųjų) vertins Savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta Vertinimo komisija.

                      15. Konkurso darbai vertinami pagal istorinės temos atskleidimą ir suvokimą, medžiagos autentiškumą, bendrąjį raštingumą, medžiagos komponavimą, istorinių šaltinių panaudojimą, kūrybiškumą, originalumą, gebėjimą kritiškai vertinti.

                      16. Darbai, neatitinkantys konkurso reikalavimų arba plagijuoti, nebus pateikiami Vertinimo komisijai.

                      17. Konkurso nugalėtojai bus kviečiami dalyvauti renginyje, kuris vyks 2021 m. rugsėjo 23 d. Dviejų amžiaus grupių nugalėtojai bus apdovanoti Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus ir partnerių padėkomis, įsteigtomis dovanomis, prizais.

                      18. Organizatoriai turi teisę keisti konkurso organizavimo laiką ir vietą.

                      19. Konkursui atsiųsti darbai nebus grąžinami. Pateikdami darbus konkurso dalyviai suteikia konkurso organizatoriams teises viešai skelbti, platinti konkursui pateiktus kūrinius ar jų kopijas.

                      20. Papildoma informacija teikiama tel. +370 686 81 035, +370 614 67 094.

______________________